Sun. Oct 25th, 2020

Viengchanh News

ຂ່າວວັນນີ້ ຂ່າວບັນເທີງ ຂ່າວກິລາ ຂ່າວລາວ ຂ່າວວຽງຈັນ

ເມືອງແມດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

1 min read

ເມືອງແມດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ວັນທີ່ 17 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານນີ້, ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ປະກາດການຈັດຕັ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍປະຈຳຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງແມດ,

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວຽກງານຍູຕິທຳຮາກຖານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານ ສີສະຫວາດ ແສງພະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງວຽງຈັນ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄຳປ່ຽນ ແສງສະຫວັດ ເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງໆແມດ, ມີບັນດາຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນພິທີ ທ່ານ ພອນ ສິນ ວິລະກຸນ ຫົວໜ້າຂະແໜງສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ, ກໍ່ໄດ້ຂື້ນຜ່ານດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ່ 77 / ລບ ລົງວັນທີ່ 28 ກຸມພາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 11 ໝວດ ແລະ 49 ມາດຕາ, ຄື: ໝວດທີ່ 1 ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ມາດຕາ1: ຈຸດປະສົງ, ມາດຕາ2: ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ3: ການອະທິບາຍຄຳສັບ, ມາດຕາ4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ5 ຫຼັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ6 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ດຳລັດ, ໝວດທີ 2 ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ7: ປະເພດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ8: ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມາດຕາ9: ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ 10 ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຮ່າງເອກະສານ, ມາດຕາ 11 ການເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃນການດຳເນີນຄະດີ, ໝວດທີ່3: ການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ12: ຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ 13: ວິທີການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ14: ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ໝວດທີ່ 4 ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ15: ການຈັດຕັ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ16: ບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ17: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ18: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ19: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຍຄວາມ, ໝວດທີ່ 5 ຂັ້ນຕອນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ20 ຂັ້ນຕອນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ21: ການຮັບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ຄຳສະເໜີຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ, ໝວດທີ່ 6: ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ25: ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ26: ເປົ້າໝາຍໃນການນຳໃຊ້ກອງທຶນ, ມາດຕາ27: ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ, ມາດຕາ28: ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ, ມາດຕາ29: ໂຄງປະກອບຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ, ມາດຕາ30: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ, ມາດຕາ31: ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານກອງທຶນ, ມາດຕາ32: ກອງເລຂາກອງທຶນ, ມາດຕາ33 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງເລຂາກອງທຶນ, ໝວດທີ່ 7 ມາດຕາ34: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ35: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລັດຖະກອນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ36: ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ, ໝວດທີ່ 8 ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ37: ອົງການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ມາດຕາ38: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ, ມາດຕາ39: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບຸຄິທຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ມາດຕາ40: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ມາດຕາ41: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ມາດຕາ42: ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ໝວດທທີ່ 9 ການກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ,ມາດຕາ43: ອົງການກວດກາ, ມາດຕາ44: ເນື້ອໃນອົງການກວດກາ,ມາດຕາ45: ຮູບການກວດກາ, ໝວດທີ່10 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ມາດຕາ46: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ມາດຕາ47: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ໝວດທີ່ 11 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ, ມາດຕາ48: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມາດຕາ49: ຜົນສັກສິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນພິທີດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ031 ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງຄື: ແຜ່ນລຽບ, ສັງກະສີ, ໂບກ ແລະ ທາສີຫ້ອງ, ທາສີເພດານ, ດອກໄຟ, ກະດານໄຟ, ພັດລົມດູດອາກາດ,ຕານ່າງກັນຂະມວຍ, ກະແຈປະຕູ, ປ້າຍຫ້ອງການ, ຄອມພິວເຕີ, ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ, ປິ່ນເຕີ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ຕູ້ເຫຼັກໃສ່ເອກະສານ, ໂຕະ,ຕັ່ງສຳລັບພະນັກງານ, ຕັ່ງສຳລັບປະຊາຊົນມາໃຊ້ບໍລິການ, ໂຕະ,ຕັ່ງພັບສຳລັບລົງໂຄສະນາເຄື່ອນທີ່, ລຳໂພງລາກສຳລັບລົງໂຄສະນາເຄື່ອນທີ່ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 38,303,000 ກີບ,

ເປັນກຽດກ່າວມອບເຄື່ອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວໂດຍແມ່ນທ່ານ ບຸນຊ່ວງ ທະວີສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍແມ່ນທ່ານກໍ່ສ້າງ ອານຸສອນ ຫົວຣ້າຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງ, ໃນພິທີທ່ານ ສີສຸພັນ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງແມດກໍ່ໄດ້ຂື້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລກທີ່ 859/ ກຍ ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ວ່າດ້ວຍ: ການອະນຸມັດເປີດການຈັດຕັ້ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍປະຈຳຫ້ອງການຍຸຕິທຳເມືອງແມດ ແລະ ພ້ອມທັງເປີດປ້າຍດັ່ງກ່າວຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ.

ຂ່າວ:ເມືອງແມດ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ປະຕິທິນ

October 2020
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031